سرخط خبرها

کتب موجود در آموزشگاه

Passage 1 Tiny Talk 1a
Passage 2 Tiny Talk 1b
TOEFL iBt- Longman Tiny Talk 2a
Oxford Basic English Dictionary Tiny Talk 2b
Basic Longman Dictionary Tiny Talk 3a
Longman Pocket Dictionary Tiny Talk 3b
Steps to Understanding Happy House 1
Oxford Word Skills (Basic) Happy House 2
Oxford Word Skills (Intermediate) Get Ready 1
Basic Tactics For Listening Get Ready 2
Developing Tactics For Listening Hip Hip Hooray 1
۵۰۴ words Hip Hip Hooray 2
Essential Idioms in English Happy Street 1
A Treasury of Idioms Happy Street 2
Treasury Dictionary Happy   earth 1
Sleep After English Connect 1
۱۰۰ Friendship SMS Connect 2
۱۰۰ Funny SMS Connect 3
ESSENTIAL WORDS FOR THE TOEFL American File Starter
DVD تقویت زبان انگلیسی در کودکان American File 1
How TO LEARN ENGLISH CONVERSATION IN 60 DAYS یادگیری زبان در ۶۰ روز American File 2
CD آلبالو American File 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *